Presidents of India

Dr Rajendra Prasad ,Dr Sarvepalli Radhakrishnan,Dr Zakir Hussain ,Varahagiri Venkatagiri ,Justice Mohammad Hidayatullah ,Varahagiri Venkatagiri,Fakhruddin Ali Ahmed,B.D. Jatti ,Neelam Sanjiva Reddy ,Giani Zail Singh ,R. Venkataraman ,Dr Shankar Dayal Sharma,K.R. Narayanan ,Dr. A.P.J. Abdul Kalam ,Smt. Pratibha Devisingh Patil,Shri Pranab Mukherjee ,Shri Ram Nath Kovind
Dr Rajendra Prasad ,Dr Sarvepalli Radhakrishnan,Dr Zakir Hussain ,Varahagiri Venkatagiri ,Justice Mohammad Hidayatullah ,Varahagiri Venkatagiri,Fakhruddin Ali Ahmed,B.D. Jatti ,Neelam Sanjiva Reddy ,Giani Zail Singh ,R. Venkataraman ,Dr Shankar Dayal Sharma,K.R. Narayanan ,Dr. A.P.J. Abdul Kalam ,Smt. Pratibha Devisingh Patil,Shri Pranab Mukherjee ,Shri Ram Nath Kovind

Presidents of India

Name Working Period
Dr Rajendra Prasad (1884-1963) January 26, 1950 – May 13, 1962
Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) May 13, 1962 – May 13, 1967
Dr Zakir Hussain (1897-1969) May 13, 1967 – May 03, 1969
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) (Acting) May 03, 1969 – July 20, 1969
Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) (Acting) July 20, 1969 – August 24, 1969
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) August 24, 1969 – August 24, 1974
Fakhruddin Ali Ahmed (1905-1977) August 24, 1974 – February 11, 1977
B.D. Jatti (1913-2002) (Acting) February 11, 1977 – July 25, 1977
Neelam Sanjiva Reddy (1913-1996) July 25, 1977 – July 25, 1982
Giani Zail Singh (1916-1994) July 25, 1982 – July 25, 1987
R. Venkataraman (1910-2009) July 25, 1987 – July 25, 1992
Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999) July 25, 1992 – July 25, 1997
K.R. Narayanan (1920-2005) July 25, 1997 – July 25, 2002
Dr. A.P.J. Abdul Kalam (1931-2015) July 25, 2002 – July 25, 2007
Smt. Pratibha Devisingh Patil (Birth-1934) July 25, 2007 – July 25, 2012
Shri Pranab Mukherjee (Birth-1935) July 25, 2012 – July 25, 2017
Shri Ram Nath Kovind (Birth-1945) July 25, 2017 – Incumbent

You may also like...