Tagged: Varahagiri Venkatagiri

Dr Sarvepalli Radhakrishnan,Dr Zakir Hussain,Varahagiri Venkatagiri,Gopal Swarup Pathak,B.D. Jatti,Justice Mohammad Hidayatullah,R. Venkataraman,Dr Shankar Dayal Sharma,K.R. Narayanan ,Krishan Kant ,Bhairon Singh Shekhawat ,Mohammad Hamid Ansari,Muppavarapu Venkaiah Naidu

Vice Presidents of India

Vice Presidents of India Name Working Period Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) 1952-1962 Dr Zakir Hussain (1897-1969) 1962-1967 Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) 1967-1969 Gopal Swarup Pathak (1896-1982) 1969-1974 B.D. Jatti (1913-2002) 1974-1979 Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992)...