Vice Presidents of India

Dr Sarvepalli Radhakrishnan,Dr Zakir Hussain,Varahagiri Venkatagiri,Gopal Swarup Pathak,B.D. Jatti,Justice Mohammad Hidayatullah,R. Venkataraman,Dr Shankar Dayal Sharma,K.R. Narayanan ,Krishan Kant ,Bhairon Singh Shekhawat ,Mohammad Hamid Ansari,Muppavarapu Venkaiah Naidu
Dr Sarvepalli Radhakrishnan,Dr Zakir Hussain,Varahagiri Venkatagiri,Gopal Swarup Pathak,B.D. Jatti,Justice Mohammad Hidayatullah,R. Venkataraman,Dr Shankar Dayal Sharma,K.R. Narayanan ,Krishan Kant ,Bhairon Singh Shekhawat ,Mohammad Hamid Ansari,Muppavarapu Venkaiah Naidu

Vice Presidents of India

Name Working Period
Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) 1952-1962
Dr Zakir Hussain (1897-1969) 1962-1967
Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) 1967-1969
Gopal Swarup Pathak (1896-1982) 1969-1974
B.D. Jatti (1913-2002) 1974-1979
Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) 1979-1984
R. Venkataraman (B-1910) 1984-1987
Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999) 1987-1992
K.R. Narayanan (1920-1925) 1992-1997
Krishan Kant (1927-2002) 1997-2002
Bhairon Singh Shekhawat (B-1923) 2002-2007
Mohammad Hamid Ansari(B-1937) 2007-2017
Muppavarapu Venkaiah Naidu (B-1949) August 11, 2017 – Incumbent

You may also like...